Contact Management Plugin

Description

Kiểm soát danh bạ và khách hàng tiềm năng của bạn trong WordPress. Hơn cả một Plugin, WP Danh bạ là một hệ thống quản lý Danh bạ mạnh mẽ giúp thay đổi trò chơi mãi mãi. Bạn không chỉ có thể quản lý Danh bạ của mình với các trường và cấu trúc động của chúng tôi, bạn còn có thể quản lý mọi thứ khác mà bạn có thể nghĩ đến

100.000 

What’s included