Mức giá : 1,5 triệu / 1 tháng

Bao gồm

Tài nguyên marketing

Ahrefs : 5 website /1 ngày

Kwfinder :  15 bộ từ khoá

Tài nguyên thiết kế

Tổng 80 tài nguyên 1 ngày

Tài nguyên hình ảnh

Tổng 20 tài nguyên 1 ngày

Tài nguyên video

5-10  tài nguyên tuỳ theo số lượng