Dự án thành công Youtube, Facebook và website demo